BYD ปรับราคา Blade Battery

BYD ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้า

แจ้งปรับราคาจำหน่าย Blade Battery ในรถ BYD ทุกรุ่นดังนี้

BYD ATTO 3

รุ่น Standard Range แบตเตอรี่ราคา 320,121.50.-

รุ่น Extended Range แบตเตอรี่ราคา 378,102.80.-

New BYD ATTO 3

รุ่น Dynamic และ Premium แบตเตอรี่ราคา 344,691.59.-

รุ่น Extended แบตเตอรี่ราคา 378,102.80.-

BYD DOLPHIN

รุ่น Standard Range แบตเตอรี่ราคา 309,364.49.-

รุ่น Extended Range แบตเตอรี่ราคา 378,102.80.-

BYD SEAL

รุ่น Dynamic แบตเตอรี่ราคา 451,289.72.-

รุ่น Premium แบตเตอรี่ราคา 534,728.97.-

รุ่น AWD Performance แบตเตอรี่ราคา 536,411.21.-

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT